For å kunne gi elevene gode muligheter til læring og utvikling og bidra til et stabilt og sikkert driftsmiljø, skal elever følge skolens reglement for elevers bruk av IKT-ressurs og skolenett på skolen.  Reglementet gjelder både i og utenfor definert skoletid, og omfatter også bruk av privat/andres IKT-ressurser gjennom datatilknytning til Tyrifjord barne- og ungdomsskoles skolenett. IKT-ressurs inkluderer, men er ikke begrenset til, skolens datamaskin, privat mobilen, og andre digitale enheter.

 

Elevene og foresatte skal hvert år signere på følgende avtale før en elev begynner å bruke IKT-ressurs og/eller datanettverket på skolen. Dette reglementet vil også være tilgjengelig på skolens nettside. Eleven må forholde seg til det enhver tid gjeldende IKT-reglementet.

 

Passordet er privat, og eleven er personlig ansvarlig for all aktivitet som utøves på nettverket via sin brukerkonto og datamaskin. Eleven må derfor aldri oppgi sitt passord eller låne ut sin brukerkonto til andre. Dersom andre får tilgang til passordet, skal passordet også endres.

Skolen loggfører og kontrollerer elevers internettbruk for å administrere systemet, og for å ivareta og kontrollere sikkerheten i datasystemet. Slik loggføring krever ikke samtykke fra elever eller foresatte. Personopplysninger som kommer frem på denne måten brukes ikke senere til å overvåke og kontrollere den enkelte elev.

 

Skolen informerer alle elever som bruker skolens datamaskiner for undervisningsbruk om at de legger igjen spor etter seg når de bruker maskinene. Når skolen har konkret mistanke om at skolens datamaskiner brukes i strid med retningslinjene på en slik måte at det har samme alvorlighetsgrad som legitimerer innsyn i ansattes e-post og datafiler, vil skolen om nødvendig undersøke elektroniske spor. Signert avtale om bruk av datamaskin på skolen gir behandlingsgrunnlag til slik kontroll av elevenes datamaskinbruk.

 

Eleven har krav på at sitt personvern og sin integritet til sine data ikke krenkes av Tyrifjord barne- og ungdomsskole. Tyrifjord barne- og ungdomsskole skal bidra til at personvern og integritet til elevenes data ikke krenkes av andre. Se «Personvernerklæring- elever og foresatte».

 

 

 • Skolens datamaskin kan brukes på skolen med tillatelse fra læreren og på den måten læreren gir beskjed om.

 

 • Datamaskinen eleven får tildelt er skolens eiendom. Det forventes at eleven håndterer skolens datamaskin på en måte som medfører at den kan settes tilbake på plass i den tilstand den var i før eleven begynte å bruke den.

 

 • Eleven skal ikke ha mat eller drikke nær datamaskinene.

 

 • Eleven skal slå av datamaskinen etter endt bruk og legge den og laderen på avtalt plass.

 

 • Eleven skal bruke godt nettvett når eleven bruker skolens datamaskin eller skolenett.

 

 • Eleven skal si ifra til læreren hvis eleven oppdager noe feil med skolens datamaskin.

 

 • Skolens datamaskin og skolenett skal primært brukes til eget opplæringsbehov. Det skal ikke installeres programvare som kommer i konflikt med skolens til enhver tid gjeldende programvareløsning.

 

 • Alt teknisk arbeid på skolens datamaskin skal kun utføres av skolens IKT-avdeling eller av leverandøren.

 

 • Det er ikke lov å foreta innstillinger eller installere programvare på utstyr koblet til skolens nettverk som begrenser muligheten til å fastslå brukerens eller maskinvarens identitet.

 

 • Det er ikke lov å benytte seg av, forsøke å tilegne seg eller tilrettelegge for at uvedkommende får uberettiget tilgang til skolens datasystemer.

 

 • Eleven skal undersøke og respektere opphavsretten til materiale som tekst, bilder, musikk, film, lyd og/eller programvare som legges ut på hjemmesider, fellesområder og blogger.

 

 • Det er ikke lov å benytte skolens datasystemer eller -utstyr til kommersielle formål.

 

 • Det er ikke lov å distribuere private eller skolens nettverk, trådløst eller kabelbasert, innenfor skolens geografiske område uten avtale med IKT-ansvarlig.

 

 • Eleven skal lagre dokumentene sine på OneDrive og ikke på den lokale maskinen. Skolen er ikke ansvarlig for filer som lagres på den lokale maskinen.

 

Nettvett

 1. Vær ærlig og høflig.
 2. Vis respekt for andre brukere.
 3. Vis respekt for lovverk i eget land og land du kontakter. Ikke forsøk å bryte deg inn på noe datasystem. Det er straffbart i de fleste land. Ikke spre datavirus. Du kan bli holdt ansvarlig for store konsekvensskader.
 4. Vis respekt for andres åndsverk, enten det dreier seg om bilder, lyd, tekst eller dataprogrammer.
 5. Bilder, video eller annen personlig informasjon om en eller flere personer kan bare legges ut dersom det er innhentet skriftlig samtykke fra den/de det gjelder eller, i de tilfeller som er nevnt i åndsverkloven § 45c.
 6. Det er ikke tillatt å bruke skolens datamaskiner til å laste ned, lese eller spre pornografisk, rasistisk, voldelig, blasfemisk eller noe annet materiale som kan oppfattes som krenkende, eller som er i strid med norsk lov. Du risikerer reaksjoner mot deg som person, og du risikerer å begå lovbrudd som kan føre til tiltale og straff.
 7. Meld fra om ulovligheter. Meld fra om ulovlig bruk, enten det dreier seg om ulovlig materiale eller brudd på rettigheter.
 8. Det eleven publiserer av innhold på nett og/eller kommuniserer gjennom skolens IKT-utstyr skal på ingen måte inneholde tekst, bilder, lyd eller video som er av støtende art eller som henger ut enkeltpersoner eller -grupper.

 

Sanksjoner ved brudd på bestemmelsene og fremgangsmåten ved behandling av slike saker fremgår av skolens ordensreglement. I enkelte tilfeller kan krav om erstatning bli aktuelt. Politianmeldelse kan bli aktuelt når det gjelder mobbing på nett.

Det er forstått at hvis eleven gjør noe annet enn det eleven har fått beskjed om, kan læreren ta bort datamaskinen.