INFORMASJON

Viktig info for foresatte og elever

UNDERVISNINGSTIDER

1. time: 08.30 – 09.15
2. time: 09.15 – 10.00
Friminutt: 10.00 – 10.20
3. time: 10.20 – 11.05
Matfri: 11.05 – 11.55
4. time: 11.55 – 12.40
Akt. fri: 12.40 – 13.00
5. time: 13.00 – 13.45
6. time: 13.45 – 14.30
7. time: 14.30 – 15.00 (kun tirsdag)

SKOLENS FOKUSOMRÅDER

Kristen profil

Å ha en tydelig kristen profil i skolehverdagen

Skolemiljø

Alle elever opplever at de har et godt og trygt skolemiljø

Alle elever føler seg sett, inkludert, verdsatt og respektert

Opplæring i fag

Alle elever får et godt utbytte av opplæringen og opplever mestring

Elever gis mulighet til å oppnå sitt potensial

Fysisk miljø

Lekeområdet er tilpasset elevenes behov for aktivitet og utfoldelse

Bygningsmassen og utearealet virker attraktivt og er godt vedlikeholdt

RETNINGSLINJER FOR SKOLEFRI

Hovedansvaret for barns oppdragelse og undervisning ligger hos foreldrene / foresatte. Barn og ungdom har rett og plikt til å gå i grunnskolen, dersom de ikke på annen måte får tilsvarende undervisning. Elever kan ikke ha fravær fra skolen uten å ha rett til det (jf. Privatskolelova §7-6). Når en elev er innvilget skolefri, plikter således foreldrene/ de foresatte å sørge for at barnet får nødvendig undervisning i permisjonstiden. Det kan derfor ikke forventes at eleven senere vil få ekstra undervisning av grunner som måtte komme av fraværet. Etter skolefri med lenger varighet, må elevens skolesituasjon vurderes på nytt, for eksempel når det gjelder tilhørighet i klasse/gruppe.

Følgende kan innvilge permisjon:

Inntil en dag:  Kontaktlærer

Utover en dag:  Rektor

Permisjoner for enkelttimer og inntil én dag sendes på Transponder Meldingsbok. Permisjoner utover èn dag må søkes og besvares skriftlig. Permisjon på en dag eller mer behandles som enkeltvedtak. Søknader om skolefri for lenger enn 14 dager behandles som en flyttemelding.

Melding om sykdom

Foreldre/foresatte gir beskjed om barnet er sykt ved å sende melding til Transponder Meldingsbok innen kl. 08.30 samme dag. Dette gjelder for hver fraværsdag hvis ikke annet er avtalt.

Opplæring

Elever som blir tatt inn på skolen har rett til å fullføre opplæringen ved skolen. De behøver ikke å søke på nytt hvert år.

Dokumentasjon av fravær

På vitnemålet skilles det mellom ulike typer fravær. Dersom eleven har søkt fri/permisjon på forhånd, noteres det som permisjon. Permisjon søkes om i forkant, og man kan kun søke for to sammenhengende uker. Gyldig fravær gjelder hovedsakelig sykdom og skal dokumenteres av foresatte. Hvis lærer ikke får melding på sykdom, er det i utgangspunktet ugyldig fravær. Det samme er skulk. Dette kan få konsekvenser for oppførselskarakter. Alt fravær f.o.m. 8.tr. føres på vitnemålet. Inntil 10 dager hvert år kan trekkes fra for dokumentert sykdom eller permisjon.

SKOLERUTE 2023-2024

MÅNED FERIER OG FRIDAGER/MERKNADER
August Første skoledag torsdag 17/8
Oktober Høstferie 2/10-6/10 (uke 40)
November Fredag 17/11 (fri for elevene, planlegging lærere)
Desember Siste skoledag tirsdag 19/12
Januar Første skoledag onsdag 3/1
Februar Vinterferie 26/2 – 3/3 (uke 9)
Mars Vinterferie 26/2 – 3/3 (uke 9)

Påskeferie 25.03 – 01.04

April Påskeferie 25.03 – 01.04
Mai Fri onsdag 1/5

Fri torsdag 09/05 (Kr. Himmelfartsdag)

Fri fredag 10/05

Fri fredag 17/5

Fri mandag 20/5 (2. pinsedag)

Juni Siste skoledag fredag 21/6

 

Total antall skoledager per år: 190

 

I tillegg til de oppsatte fridagene, får elevene to avspaseringsdager:

 • 1. – 7.trinn: for hjelpeaksjon og skolegudstjeneste: 29. og 30. januar
 • 8. – 10.trinn: jobbskygging 29. og 30. januar. Avspasering for hjelpeaksjon og skolegudstjeneste avtales med kontaktlærerne.

SKOLERUTE 2024-2025

MÅNED FERIER OG FRIDAGER/MERKNADER
August Første skoledag mandag 19/8
September/Oktober Høstferie 30/9-4/10 (uke 40)
November Fredag 15/11 (fri for elevene, felles planleggingsdag for lærere)
Desember Siste skoledag før jul fredag 20/12
Januar Første skoledag etter jul fredag 3/1
Februar Vinterferie 24/2 – 28/2 (uke 9)
Mars
April Påskeferie 14/04 – 22/04
Mai Fri torsdag 1/5 Arbeidernes dag og offentlig høytidsdag

(Lørdag 17/5 Grunnlovsdag)

Fri torsdag 29/5 Kristi himmelfartsdag

Juni Fri mandag 9/6 2.pinsedag

Siste skoledag fredag 20/6

 

Total antall skoledager per år: 190

 

I tillegg til de oppsatte fridagene, får elevene to avspaseringsdager.

FORVENTNINGER TIL FORESATTE

Som foreldre har dere forventninger til skolen. Dere forventer med rette at barna skal ha en trygg og god skoledag, og at de skal lære mest mulig. De skal bli rustet til å møte fremtiden. Vi ønsker å være i en kontinuerlig dialog med dere om dette. Men også skolen og lærerne har forventninger til dere. En god skole blir ikke til av seg selv. Vi må hjelpe hverandre. Skolen forventer at dere:

Lekser:

Sjekker at leksene er gjort i rett tid. Hjelp eleven ved behov. Husk også at behovet for hjelp til å fordele og sjekke arbeidet ikke blir mindre jo eldre eleven blir, heller tvert imot. Hør eleven i leseleksene (dette kan være både skjønnlitterære tekster og fagtekster).

Planlegg uken sammen med eleven slik at ikke andre aktiviteter kommer i veien for skolearbeidet. 

Være forberedt til skolen:

Sørger for at eleven har spist frokost. Hjelp eleven å huske utstyr som gymtøy, innesko, skrivesaker og bøker.

Se til at eleven møter presis om morgenen.

Pass på at eleven får nok søvn.

Hjelp til med rydding av sekk.

Sett bokbind på bøker, gjerne sammen med eleven.

Kontakt med skolen:

Tar kontakt med lærer og rektor ved spørsmål, uklarheter eller evt. problem.

Gi også positive tilbakemeldinger.

Kom på samtaler og møter.

Les informasjonen som blir sendt hjem i sekken, pr. post eller på e-post

Lever skriftlige meldinger ved fravær.

Sende inn søknad ved planlagte fravær minst to uker i forkant.

Øvrig:

Hjelper elevene til å vise respekt for skolens kristne prinsipper og filosofi.

Støtter opp om skolens arrangementer.

Betaler skolepenger og ellers stiller opp på skolens dugnader.

SAMARBEID SKOLE-HJEM

Forkortelsen FAU står for: foreldrenes arbeidsutvalg. FAU er et rådsorgan for skolen og fungerer som et bindeledd mellom de foresatte og skolen. Organet skal arbeide for å fremme foreldrenes engasjement og tilhørighet til skolen. Gjennom dette tror en at potensialet i foreldrene på best mulig måte kan bidra til et godt skole- og læringsmiljø for barna. FAU skal også sette på dagsordenen og bidra til å finne løsninger på saker/forhold der foreldrene ønsker forbedringer.

Nytt FAU velges ved første foreldremøte.

Arrangement FAU har ansvaret for:

Dugnader

Bevertning til: juleavslutning, skolegudstjenesten, 17. mai, og sommeravslutning.

ORDENSREGLEMENT for TYRIFJORD BARNE- OG UNGDOMSSKOLE

 

Forskrift om elevers retter og plikter, atferd og tiltak/

framgangsmåte ved brudd på skolens regelverk

 

1 Hjemmel

Ordensreglementet/forskriften er gitt med hjemmel i friskolelova §3-9.

 2 Formål

Ordensreglementet ved Tyrifjord barne- og ungdomsskole har til hensikt å beskrive retningslinjer som vil bidra til å skape et godt fysisk og sosialt skolemiljø som fremmer elevenes helse, trivsel og læring. Det beskriver klare og forutsigbare regler som vil hjelpe elevene til å utvikle gode arbeidsvaner og orden og til å utvikle holdninger som preges av respekt og toleranse. Ordensreglementet informerer elever om sine rettigheter og plikter og forventede reaksjoner ved brudd på reglene.

 3 Virkeområde

Ordensreglementet er gjeldende for all aktivitet der Tyrifjord barne- og ungdomsskole har ansvar for elevene, både undervisning, arrangementer og ekskursjoner. Reglementet er viktig for ansatte og foreldre/foresatte som vil veilede elevene og legge til rette for et lærerikt og trygt skolemiljø. Så langt reglene passer, gjelder de også på skoleveien og på skolebussen. Skolefritidsordningen og leksehjelp omfattes ikke av skolens ordensreglement.

4 Elevenes rettigheter

I tråd med de kristne verdiene som skolen bygger på, har alle elever rett til:

 • a) å bli møtt med kjærlighet, trygghet, respekt, toleranse, omsorg og empati
 • b) å få like muligheter til faglig, sosial, fysisk og åndelig vekst

 5 Elevenes plikter

Elever som begynner på skolen forplikter seg til:

 • a)  følge skolens ordensreglement
 • b) å vise respekt for skolens kristne grunnlag
 • c) arbeide aktivt for å skape et positivt, trygt og forutsigbart miljø
 • d) å møte på skolen og delta i undervisningen hver skoledag, med mindre det foreligger gyldig grunn til fravær
 • e) gi skolen raskt beskjed ved sykdom
 • f) å rette seg etter anvisninger fra lærere, rektor eller andre ansatte ved skolen og etter eventuelle sanksjoner

 6 Trafikk

Foreldre avgjør om deres barn kan sykle til skolen. Sykler parkeres øverst i skogen ovenfor skolen. Sykler, sparkesykler og skateboard tas med til skolen på eget ansvar. Sykkelturer i skolens regi vil først forekomme fra 5. trinn. Det er påbudt med sykkelhjelm.

 7 Orden

Elevene skal ha god orden. Det er god orden å:

 • møte presis til timer og avtaler
 • ha skolesakene i orden
 • ha med nødvendige læremidler og utstyr
 • gjøre arbeid man blir pålagt så godt man kan og til rett tid, og eventuelt kontakte lærer for avtale om utsettelse i forkant
 • holde skolens område rent og ryddig både inne og ute

 8 Oppførsel

Elevene skal ha god oppførsel. Det er god oppførsel å:

 • vise hensyn og respekt og være hyggelige og høflige mot elever og skolens ansatte
 • være rolig og ikke forstyrre i timene
 • følge beskjeder fra skolens ansatte
 • delta i undervisningen
 • ikke banne eller bruke annet grovt eller negativt språk
 • ikke mobbe, trakassere eller på andre måter krenke andre fysisk, verbalt eller digitalt (jf opplæringslova §9 A-3)
 • ikke være voldelig eller komme med trusler (jf opplæringslova §9 A-3)
 • ta vare på skolens og andres eiendeler
 • ikke røyke, snuse eller være påvirket av rusmidler eller oppbevare rusmidler, røyk eller snus
 • ikke ha med farlige gjenstander eller våpen på skolens område
 • ikke kaste snøballer
 • ikke fuske eller forsøke å fukse på prøver eller innleveringer
 • ikke fotografere andre uten deres tillatelse
 • ikke bruke mobiltelefoner eller annet elektronisk utstyr uten avtale med lærer
 • bruke datamaskiner bare til det skolen har bestemt
 • la sykler og mopeder stå parkert mens vi er på skolen
 • unngå søtsaker i skoletiden, dersom ikke annet er avtalt med lærer
 • oppholde seg på skolens område hvis ikke annet er avtalt med lærer

9 Sanksjoner

Sanksjoner lærerne/skolens ledelse benytter kan være:

 • muntlig eller skriftlig irettesettelse eller advarsel
 • muntlig eller skriftlig melding til foreldre/foresatte
 • møte med elev og/eller foreldre/foresatte
 • begrenset bevegelsesfrihet i friminutt eller å ta friminutt på andre tidspunkt
 • tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid for å samtale med lærer/skolens ledelse eller for å utføre pålagte oppgaver
 • anmerkning fra 8. – 10. trinn
 • nedsatt karakter i orden eller oppførsel fra 8.-10.trinn dersom foresatte på forhånd er varslet
 • elever fra 8.-10.trinn som kommer mer enn 5 minutter sent til timen får anmerkning
 • oppfølging i henhold til skolens handlingsplan mot mobbing ved mistanke om krenkende atferd
 • beslag av ulovlige gjenstander
 • inndragning av mobiltelefoner/elektronisk utstyr
 • ved ulovlig bruk av datamaskin kan eleven blir utestengt for bruk av datamaskin i en periode som vurderes å stå i forhold til regelbruddet
 • bortvisning etter lærers avgjørelse, til et annet sted på skolen, i inntil to klokketimer jf. friskolelova §3-10
 • rektor kan ved alvorlige og gjentatte regelbrudd bortvise fra skolen til hjemmet jf. friskolelova §3-10: – for mellomtrinnet: for resten av dagen – for ungdomstrinnet: i inntil tre dager
 • hjemsendelse fra en skoletur ved meget alvorlig regelbrudd på turen
 • å pålegge eleven å utbedre skadene etter hærverk (f.eks. rydde søppel eller vaske gulv/vegger)
 • å betale for utførte skader; foresatte er erstatningspliktige etter lov om skadeserstatning §1-2 for inntil kr 5000,-
 • rektor anmelder straffbare forhold
 • omplassering til en offentlig skole i hjemkommunen, hvis hensynet til andre elever tilsier det, dersom eleven, til tross for gjentatte muntlige og skriftlige advarsler, fortsetter å bryte skolens ordensreglement; vedtaket om å flytte eleven gjøres av elevens hjemkommune og Fylkesmannen i Buskerud er klageinstans jf. friskolelova §3-3 og forvaltningsloven §28
 • kollektiv avstraffelse er ikke tillatt

 10 Saksbehandling

Tiltak og sanksjoner iverksettes etter en helhetsvurdering og skal være i forhold til regelbruddet som er begått. Eleven skal forstå hvilke regler som er brutt og ved alvorlige regelbrudd skal foresatte informeres.

Anmerkninger for elever på ungdomstrinnet føres i It’s Learning og elev og foresatte kan holde seg løpende orientert.

Eleven skal få mulighet til å uttale seg før sanksjoner iverksettes. Der det er hensiktsmessig, innhentes opplysninger fra andre enn eleven selv. Skolen vurderer om foreldre/

/foresatte å være til stede.

Med unntak av milde sanksjoner f.eks. muntlig advarsel, skal sanksjoner dokumenteres og kopi sendes til foreldrene. Dokumentene arkiveres i elevmappen på skolen.

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

Forkortet versjon

Alt dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, gjør det også mot dem!

Matteus 7:12

Skolen har nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering, enten fysisk eller psykisk. Begrepet mobbing forklares i følgende definisjon:

«Ein person er mobba når han eller ho, gjentekne gonger og over tid, er utsett for negative handlingar frå ein eller fleire personar. Det er ei negativ eller aggressiv handling når nokon med vilje påfører ein annan person skade eller smerte – ved fysisk kontakt, ved ord eller på andre måtar. For å kunne bruke nemninga mobbing skal det også vere ein viss ubalanse i makt- og styrketilhøvet: den som blir utsett for dei negative handlingane, har vanskeleg for å forsvare seg og er noko hjelpelaus overfor den eller dei som plagar han eller henne

Ot.prp. nr 72 (2001-2002) s. 23-24

 

Dette kan bety:

 • Erting, plaging, latterliggjøring
 • Fysiske skader: vold i form av slag, skubbing, sparking, klyping, fastholding
 • Isolering, utfrysning, ryktespredning, bakvaskelse, manipulasjon
 • Trusler, rasistiske kommentarer
 • Indirekte mobbing via SMS, e-post, chatting og Internett

Mobbing kan ha alvorlige og langvarige konsekvenser og blir alltid tatt på alvor. Skolen har nulltoleranse for mobbing.

Engangshendelser kan i noen tilfeller oppfattes som mobbing. Ved skolen blir slike hendelser behandlet like seriøst som mobbing over tid.

Alle som arbeider på skolen skal derfor:

 • Følge med
 • Gripe inn
 • Varsle
 • Undersøke
 • Sette inn tiltak
 • Dokumentere

Arbeidet mot mobbing beskrives i skolens handlingsplan. Planen bygger på fire prinsipper:

1. Mobbing skal avdekkes: alle ansatte skal følge med

 • Ved årlige undersøkelser
 • Ved vakt og tilsynsordninger
 • Ved jevnlige samtaler med elevene
 • Ved tett hjem-skole samarbeid
 • Ved at alle melder fra umiddelbart ved den minste mistanke om mobbing

2. Skolen skal arbeide aktivt med problemløsning av mobbesaker: alle ansatte skal gripe inn og varsle

 • Alle som observerer mobbing, trakassering, vold og diskriminering skal gripe inn for å stanse det om mulig. Fysisk makt skal bare brukes for å forsvare liv og helse.
 • Kontaktlæreren og/eller rektor varsles når mobbing, trakassering, vold og diskriminering oppdages.
 • Kontaktlæren foretar seg følgende:
  • Undersøker innmeldte forekomster av mobbing grundig
  • Har en samtale med offeret
  • Konfronterer mobberen
  • Informerer andre lærere på teamet
  • Har en samtale med foresatte til offeret
  • Har en samtale med foresatte til mobberen
  • Skriver en rapport til rektoren umiddelbart
  • Har oppfølgingssamtaler
 • Kontaktlærer i samarbeid med rektor skriver en plan som beskriver tiltakene som skolen setter inn for å løse problemet.
 • Kontaktlærer følger offeret og mobberen tett for å sikre at mobbingen stanser
 • Tiltakene fortsetter inntil problemet er løst og justeres om nødvendig
 • Elever som fortsetter å mobbe kan flyttes til offentlig skole
 • Elever og foreldre kan melde saken til Fylkesmann etter en uke hvis ikke tiltakene har forbedret situasjonen. Fylkesmannen skriver enkeltvedtak som beskriver hvilke tiltak skolen skal sette inn. Enkeltvedtaket kan påklages.

3. Mobbing kan og skal forebygges

 • Ved at:
  • Læreren er tydelig og fokuserer på elevenes verdi og styrker
  • Læreren fokuserer på kristne verdier og positive holdninger til andre
  • Læreren gir elevene oppgaver de mestrer
  • Trivselsprogrammer skaper et inkluderende miljø
  • Det er et sterkt fokus på null toleranse for mobbing
  • Lærerne arbeider med å skape et trygt og godt klassemiljø
  • Elevene oppfordres til å ta ansvar og melde fra om uønsket atferd
  • Skolestarten til nye elever gjøres så trygt og forutsigbar som mulig
  • Elevene lærer at de må respektere «stopp» signalet
  • Hvert trinn lager en sosio-pedagogisk handlingsplan
  • Sosiallærer har forebyggende aktiviteter i klasserommet f.eks. rollespill

4. Skolens arbeid for å hindre og stanse mobbing skal foregå kontinuerlig

 • Elever og lærere arbeider kontinuerlig for å avdekke og forhindre mobbing
 • Skolen følger årshjulet for å avdekke og løse problemer med mobbing
 • Skolens handlingsplan evalueres og eventuelt revideres hver høst

INNTAKSREGLEMENT

for Tyrifjord barne- og ungdomsskole

§ 1 Generelt om inntaket

Skolen har hele landet som inntaksområde og er åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i offentlige grunnskoler, jf. friskoleloven §3-1.  Rektor foretar inntak i tråd med reglementet. Det er viktig at søkere og foresatte er godt kjent med det filosofiske grunnlaget som skolen drives på og de mål for den godkjente skoledriften som er gitt i skolens vedtekter. Skolen legger vekt på å informere godt om dette til søkere.

§ 2 Søknadsfrist og inntak etter søknadsfristens utløp

Skolens søknadsfrist er 1. mars for skolestart påfølgende skoleår. Dersom skolen har flere søkere enn det skolen har kapasitet til å ta inn, kan tidspunkt for søknad være avgjørende. Dersom skolen har kapasitet, vil elever som søker etter søknadsfristens utløp, bli tatt inn fortløpende. 

§ 3 Grense for inntak

Skolens kapasitet avgjør hvor mange elever som kan tas inn. Skolestyret fastsetter kapasitetsgrensene på ulike årstrinn i god tid før inntak. Det informeres om kapasitets-grensene på skolens nettside. 

§ 4 Prioritering ved inntak

Når det er flere søkere enn det skolen har kapasitet til å ta inn, jfr § 3 ovenfor, skal elever tas inn etter følgende prioriteringer:

a. Søkere med tilknytning til Adventistkirken

b. Barn av skolens ansatte og av skolens styremedlemmer

c. Søkere som har søsken på skolen

d. Barn fra Tyrifjord barnehage

e. Søkere som av PPT eller fastlege er anbefalt å bytte skole

f. Andre søkere

Dersom det innenfor én og samme prioriteringsgruppe er flere søkere enn det skolen har kapasitet til å ta inn, avgjøres inntaket ved loddtrekning. Elever som ikke får plass, blir satt på venteliste i prioritert rekkefølge.

§ 5 Særskilt kvote

Det holdes av fire elevplasser hvert år for søkere som tilhører én av gruppene beskrevet nedenfor. Innenfor kvotebegrensningen kan disse søkerne tas inn fortløpende hele året uavhengig av prioriteringsreglene gitt i § 4. Dette gjelder:

a) Søkere med tilknytning til Adventistkirken som flytter til skolens rekrutteringsområde i løpet av skoleåret

b) Søkere som av PPT eller fastlege er anbefalt å bytte skole

§6 Klagerett

Den som har mottatt svar på søknad om inntak, kan klage på vedtaket etter forvaltningslovens kap. VI om klage på enkeltvedtak. Klagen sendes til skolen.

Vedtatt av skolestyret 21. mars 2022

Reglement for elevers bruk av IKT-ressurs og skolenett

For å kunne gi elevene gode muligheter til læring og utvikling og bidra til et stabilt og sikkert driftsmiljø, skal elever følge skolens reglement for elevers bruk av IKT-ressurs og skolenett på skolen.  Reglementet gjelder både i og utenfor definert skoletid, og omfatter også bruk av privat/andres IKT-ressurser gjennom datatilknytning til Tyrifjord barne- og ungdomsskoles skolenett. IKT-ressurs inkluderer, men er ikke begrenset til, skolens datamaskin, privat mobilen, og andre digitale enheter.

 

Elevene og foresatte skal hvert år signere på følgende avtale før en elev begynner å bruke IKT-ressurs og/eller datanettverket på skolen. Dette reglementet vil også være tilgjengelig på skolens nettside. Eleven må forholde seg til det enhver tid gjeldende IKT-reglementet.

 

Passordet er privat, og eleven er personlig ansvarlig for all aktivitet som utøves på nettverket via sin brukerkonto og datamaskin. Eleven må derfor aldri oppgi sitt passord eller låne ut sin brukerkonto til andre. Dersom andre får tilgang til passordet, skal passordet også endres.

Skolen loggfører og kontrollerer elevers internettbruk for å administrere systemet, og for å ivareta og kontrollere sikkerheten i datasystemet. Slik loggføring krever ikke samtykke fra elever eller foresatte. Personopplysninger som kommer frem på denne måten brukes ikke senere til å overvåke og kontrollere den enkelte elev.

 

Skolen informerer alle elever som bruker skolens datamaskiner for undervisningsbruk om at de legger igjen spor etter seg når de bruker maskinene. Når skolen har konkret mistanke om at skolens datamaskiner brukes i strid med retningslinjene på en slik måte at det har samme alvorlighetsgrad som legitimerer innsyn i ansattes e-post og datafiler, vil skolen om nødvendig undersøke elektroniske spor. Signert avtale om bruk av datamaskin på skolen gir behandlingsgrunnlag til slik kontroll av elevenes datamaskinbruk.

 

Eleven har krav på at sitt personvern og sin integritet til sine data ikke krenkes av Tyrifjord barne- og ungdomsskole. Tyrifjord barne- og ungdomsskole skal bidra til at personvern og integritet til elevenes data ikke krenkes av andre. Se «Personvernerklæring- elever og foresatte».

 

 

 • Skolens datamaskin kan brukes på skolen med tillatelse fra læreren og på den måten læreren gir beskjed om.

 

 • Datamaskinen eleven får tildelt er skolens eiendom. Det forventes at eleven håndterer skolens datamaskin på en måte som medfører at den kan settes tilbake på plass i den tilstand den var i før eleven begynte å bruke den.

 

 • Eleven skal ikke ha mat eller drikke nær datamaskinene.

 

 • Eleven skal slå av datamaskinen etter endt bruk og legge den og laderen på avtalt plass.

 

 • Eleven skal bruke godt nettvett når eleven bruker skolens datamaskin eller skolenett.

 

 • Eleven skal si ifra til læreren hvis eleven oppdager noe feil med skolens datamaskin.

 

 • Skolens datamaskin og skolenett skal primært brukes til eget opplæringsbehov. Det skal ikke installeres programvare som kommer i konflikt med skolens til enhver tid gjeldende programvareløsning.

 

 • Alt teknisk arbeid på skolens datamaskin skal kun utføres av skolens IKT-avdeling eller av leverandøren.

 

 • Det er ikke lov å foreta innstillinger eller installere programvare på utstyr koblet til skolens nettverk som begrenser muligheten til å fastslå brukerens eller maskinvarens identitet.

 

 • Det er ikke lov å benytte seg av, forsøke å tilegne seg eller tilrettelegge for at uvedkommende får uberettiget tilgang til skolens datasystemer.

 

 • Eleven skal undersøke og respektere opphavsretten til materiale som tekst, bilder, musikk, film, lyd og/eller programvare som legges ut på hjemmesider, fellesområder og blogger.

 

 • Det er ikke lov å benytte skolens datasystemer eller -utstyr til kommersielle formål.

 

 • Det er ikke lov å distribuere private eller skolens nettverk, trådløst eller kabelbasert, innenfor skolens geografiske område uten avtale med IKT-ansvarlig.

 

 • Eleven skal lagre dokumentene sine på OneDrive og ikke på den lokale maskinen. Skolen er ikke ansvarlig for filer som lagres på den lokale maskinen.

 

Nettvett

 1. Vær ærlig og høflig.
 2. Vis respekt for andre brukere.
 3. Vis respekt for lovverk i eget land og land du kontakter. Ikke forsøk å bryte deg inn på noe datasystem. Det er straffbart i de fleste land. Ikke spre datavirus. Du kan bli holdt ansvarlig for store konsekvensskader.
 4. Vis respekt for andres åndsverk, enten det dreier seg om bilder, lyd, tekst eller dataprogrammer.
 5. Bilder, video eller annen personlig informasjon om en eller flere personer kan bare legges ut dersom det er innhentet skriftlig samtykke fra den/de det gjelder eller, i de tilfeller som er nevnt i åndsverkloven § 45c.
 6. Det er ikke tillatt å bruke skolens datamaskiner til å laste ned, lese eller spre pornografisk, rasistisk, voldelig, blasfemisk eller noe annet materiale som kan oppfattes som krenkende, eller som er i strid med norsk lov. Du risikerer reaksjoner mot deg som person, og du risikerer å begå lovbrudd som kan føre til tiltale og straff.
 7. Meld fra om ulovligheter. Meld fra om ulovlig bruk, enten det dreier seg om ulovlig materiale eller brudd på rettigheter.
 8. Det eleven publiserer av innhold på nett og/eller kommuniserer gjennom skolens IKT-utstyr skal på ingen måte inneholde tekst, bilder, lyd eller video som er av støtende art eller som henger ut enkeltpersoner eller -grupper.

 

Sanksjoner ved brudd på bestemmelsene og fremgangsmåten ved behandling av slike saker fremgår av skolens ordensreglement. I enkelte tilfeller kan krav om erstatning bli aktuelt. Politianmeldelse kan bli aktuelt når det gjelder mobbing på nett.

Det er forstått at hvis eleven gjør noe annet enn det eleven har fått beskjed om, kan læreren ta bort datamaskinen.

Personvernerklæring

– Tyrifjord barne- og ungdomsskole

Tyrifjord barne- og ungdomsskole (org.nr. 976 203 011), ved rektor, er ansvarlig for lagring og behandling av Personopplysninger i virksomheten (heretter Skolen).

Skolen er Behandlingsansvarlig for

 • Skolens elever og foresatte.
 • Ansatte og konsulenter.
 • Kontaktpersoner hos leverandører, kunder, leietakere og andre eksterne parter.

Har dere spørsmål om personvern på Skolen kan dere kontakte rektor.

 

Definisjoner

 • Person er en identifiserbar fysisk person, for eksempel en elev, ansatt eller kontaktperson.
 • Personopplysninger er opplysninger som direkte eller indirekte er knyttet til en Person.
 • Behandlingsansvarlig er den som definerer formålet for behandlingen av Personopplysningene og som behandler og lagrer Personopplysningene.
 • En Databehandler behandler Personopplysninger på vegne av Behandlingsansvarlig. Behandlingen er regulert av en Databehandleravtale mellom Behandlingsansvarlig og Databehandleren.

 

Personopplysninger som behandles og lagres er:

 • Alminnelige Personopplysninger som navn, alder, ol.
 • Kontaktdetaljer som adresse, e-post, telefonnummer, ol.
 • Særlige kategorier Personopplysninger som helseopplysninger ol.
 • Vurderinger av elever, slik som underveisvurderinger og vitnemål.
 • Ansattopplysninger knyttet til personalmappe, lønn, skatterapportering, ol.
 • Opplysninger relatert til innholdet i henvendelser og annen kommunikasjon, slik som e-post, brev, SMS, ol.
 • Andre opplysninger som er nødvendige for at Skolen skal kunne oppfylle sine lovpålagte plikter.
 • Historikk om bruken av Skolens websider.

 

Eksempler på Behandlingsaktiviteter er:

 • Håndtere søknader om skoleplass og plass på skolefritidsordningen (SFO).
 • Formidle informasjon, nyheter og invitasjoner om for eksempel skolens løpende aktiviteter, månedsfester, samlinger, markeder, ol.
 • Administrere samtykker.
 • Utøve individuelle rettigheter som innsyn, korrigering av opplysninger, ol.
 • Varsle om endringer i Skolens tjenester eller avtalevilkår, som for eksempel betalingssatser eller åpningstider.
 • Besvare henvendelser og forespørsler relatert til Skolens tjenester, vilkår eller behandling av Personopplysninger.
 • Behandle eventuelle disiplinærsaker eller liknende.
 • Behandle eventuelle klager.
 • Andre aktiviteter som er nødvendige for at elevene skal få ivaretatt sin rett til opplæring innenfor trygge og gode rammer.

 

Alle Behandlingsaktiviteter har et lovlig Behandlingsgrunnlag, for eksempel:

 • Spesifikke krav i Opplæringsloven, Friskoleloven, Stiftelsesloven, Offentlighetsloven, Forvaltningsloven og andre relevante lover med forskrifter.
 • Å overholde avtalen om plass på Skolen eller SFO.
 • Eksplisitt samtykke.
 • Å overholde andre rettslige forpliktelser Skolen er underlagt, for eksempel lagring på grunn av lovbestemte regler for regnskapsmessige forhold.
 • Å ivareta Skolens berettigede interesser (forutsatt at Personers interesser ivaretas), for eksempel i forbindelse med å forsvare et rettskrav, å forhindre tap eller skader eller å forhindre handlinger som kan kompromittere Personers Personopplysninger.

 

Informasjonssikkerhet

Beskyttelse av Personopplysninger er av stor betydning for Skolen. Vi jobber kontinuerlig med å ivareta sikkerheten og beskytte Personopplysninger mot utilsiktet endring, sletting eller utlevering til uautoriserte parter, eksternt og internt. Våre sikkerhetsrutiner omfatter adgangs og tilgangskontroll, beskyttelse av data, IT-systemer og infrastruktur, interne og eksterne nettverk samt kontorbygg og tekniske anlegg.

 

Lagringstid

Skolen oppbevarer Personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle Behandlingsformålet. I utgangspunktet slettes opplysninger når et samtykke trekkes, en elev er ferdig på Skolen eller en avtale sies opp. Lovbestemte regler og andre rettslige forpliktelser kan gjøre det nødvendig å lagre Personopplysninger i lengre tid.

 

Som offentlig godkjent skole er vi forpliktet til å oppbevare opplysninger om elever som det senere kan være nødvendig å ha tilgang til. Dette gjelder opplysninger om at en Person har vært elev ved skolen, fravær, underveisvurderinger og sluttvurderinger, karakterer og saker om rettigheter og plikter til innhold og organisering av opplæringen.

 

Fortsatt lagring kan også skje når det er nødvendig for å ivareta Skolens berettigede interesser, som for eksempel å gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

 

Enkeltpersoner kan til enhver tid:

 • Trekke tilbake samtykket til behandlingsaktiviteter som er basert på samtykke.
 • Få innsyn i sine Personopplysninger.
 • Endre sine Personopplysninger.
 • Be om sletting av sine Personopplysninger.
 • Be om begrensning av, eller protestere mot behandling.
 • Be om overføring av sine Personopplysninger.
 • Avslutte avtaler i henhold til avtalens bestemmelser om oppsigelse.

 

Overføring av personopplysninger

Ingen ekstern tredjepart kan bruke Personopplysninger til eget formål. Skolen kan utlevere Personopplysninger til Databehandlere som utfører tjenester for Skolen. Databehandlerne vil kun bruke Personopplysningene til det formålet de ble samlet inn for og for å utføre tjenestene for Skolen. Forholdet til slike tredjepartsleverandører er regulert i Databehandleravtaler. Utlevering av Personopplysninger til offentlige organer forekommer kun i henhold til lov og gjeldende regelverk.

 

For en liste over Databehandlere som Skolen bruker ta kontakt med rektor.

 

Bruk av informasjonskapsler

Skolen bruker informasjonskapsler (cookies) og lignende teknologi på våre nettsider. Når du besøker tyrifjordskole.no kan det lagres informasjonskapsler på din datamaskin eller på mobiltelefonen. Informasjonskapslene hjelper oss til å finne ut hvilke deler av nettsidene våre som er de mest populære, hvilke sider som besøkes og hvor lenge de besøkes. Opplysningene brukes til analyser og utvikling slik at vi kan gjøre nettsidene våre bedre.

 

Klagerett

Dersom du mener at Skolens behandling av Personopplysninger er i strid med relevante personvernbestemmelser har du rett til å sende inn en klage til Skolen direkte, Datatilsynet eller annen relevant tilsynsmyndighet.

 

Endring av denne personvernerklæringen

Skolen forbeholder seg retten til å endre personvernerklæringen til enhver tid. Den nyeste og gjeldende versjonen av personvernerklæringen er til enhver tid tilgjengelig på Skolens nettside eller på forespørsel.

DETTE TROR SYVENDEDAGS ADVENTISTENE

”I begynnelsen skapte Gud…” Slik begynner Bibelen, og det er i disse ordene Syvendedags-adventistene alltid har funnet grunnlaget for sin teologi, sin tro, sitt verdisystem og sin livsstil. Det er en livsstil som har sine røtter i optimismen og håpet som ligger i disse ordene – et liv som blir levd i lyset av Guds nåde.

 

”Bibelfolket”

Adventistene tror at Bibelen er Guds ord. De tror på historiene i Det gamle testamentet og følger evangelienes lære. De er dypt interessert i bibelske profetier og tror at de 10 bud gir dem retningslinjer for hvordan livet bør leves. Men mest av alt tror adventistene at Bibelen er en dynamisk bok som er sendt av Gud og som inneholder den informasjonen vi trenger for å bli lik Ham. Et lys på livets vei.

”Mennesker som elsker Jesus”

En adventist er først og fremst en kristen. Syvendedags-adventistene tror på Jesus som sin frelser og tar imot hans rettferdighet som sin egen. De ber til Ham som Guds sønn og for å få tilgivelse for sine synder. Det er Jesu liv og arbeid som danner mønsteret for hvordan adventistene lever sine liv. I Jesu gjerninger og historiene om Ham finner adventistene et eksempel til etterfølgelse i personlig oppførsel så vel som hvordan vi forholder oss til andre.

”Mennesker som er opptatt av Guds plan”

Bibelen sier at Gud er kjærlighet. Syvendedags-adventistene tror at denne guddommelige kjærligheten kommer til uttrykk hver eneste dag i måten Gud tar vare på sine barn. Fra skapelsesberetningen og helt fram til Jesu andre komme er Bibelens budskap klart og konsist: Gud elsker hver enkelt en av oss og har en spesiell plan for hvert eneste menneske. Han har ikke etterlatt oss i mørket, men har vist oss veien til lyset – til Guds vidunderlige lys. Hans plan gir hvert individ anledningen til å erfare Jesu Kristi frelsende nåde og helheten i det å være skapt i Guds bilde. Adventistkristne tror på en Gud som gjennom Jesus Kristus, gjenforener hele verden med seg selv.

Mennesker som har fått livene sine forandret ved nåde

Adventistene tror at Gud er opptatt av kvaliteten på menneskers liv og at alt – måten vi lever på, det vi spiser, hvordan vi snakker, tenker, behandler andre på og tar vare på verden rundt oss, er en del av hans mønster og plan.

Gjennom våre familier, våre barn, våre jobber, våre talenter, våre penger og vår tid bringer Han nåde inn i våre liv. Derfor er alt dette viktig for Ham. Det er ingenting i våre liv som unnslipper hans oppmerksomhet og omsorg. Lyset av Hans nåde lyser opp hver krik og krok av våre liv.

Mennesker som ønsker å tilbringe tid med Gud

Syvendedags-adventistene tror at Gud har satt av en dag hver uke som et symbol på forholdet Han har til menneskeheten og til verden. Den dagen som er blitt bekreftet gjennom hele Bibelen og Jesus Kristus selv, er sabbaten – den hjelper oss til å oppnå en dypere forståelse av Guds godhet og nåde.

Når vi ber, er Han der for oss. Når vi holder sabbaten hellig, er Han der. Og når vi leser Hans ord og tenker på Hans velsignelser, er Han der. Når vi er samlet som en menighet i Kristi navn, er Han der. Når vi kjemper mot det onde, er Han der. Når vi blir født, og når vi dør og gjennom hele livet, er Han også der. Når verdens ende kommer, vil Han være der for oss. Syvendedags-adventistene tror at Gud tilbringer tid sammen med menneskeheten på en personlig måte. Dette gjør Han hver dag, hver uke i hver enkelts liv – alltid.

Ønsker du mer informasjon om adventistene, ta kontakt.