SFO

Informasjon om Skolefritidsordningen

Åpent hver skoledag fra kl. 07.30 og til kl. 08.30 og fra skoleslutt til kl. 16.30, med følgende unntak for fredager: kl. 15.00 i november, januar, kl. 15:30 i februar og kl. 14.30 i desember.

Åpent i august og juni før skolestart og etter skoleslutt.

Stengt i høstferien, juleferien, vinterferien, påskeferien, juli måned og avspaseringsdagene. I skoleåret 2024-2025 er det 15.11.24, 30.01.25 og 31.01.25.

Telefonnummer SFO: 485 17 322.

OBS! Elever som er ferdig med skolen må hjem. De som blir igjen på skolegården for å leke eller vente på eldre søsken må betale for SFO opphold.

Fulltids SFO, mandag til fredag: kr. 2.283 og matpenger på kr. 276, til sammen kr. 2559.

Sats per valgfri ukedag: kr. 457 og matpenger på kr. 55. SFO fra 7.30-16.30 utenom skoletid.

Sats per time, etter avtale med skolen: kr.121 per time per uken. Matpenger på kr. 55 per ukedag per måned kan avtales.

Ved behov kan enkeltdager avtales med SFO-leder, og koster kr 149,- pr dag, inklusive matpenger.

Pris i ferien (bare juni og august) er som følger: kr. 149- per dag, inklusive matpenger. Dette kommer i tillegg til vanlig pris for SFO i august og/eller juni.

Henting etter stengetid (dvs. etter 16.30) vil bli registrert, og etter tredje gang gis det et gebyr på kr 500,-.

SFO faktureres i 11 måneder (august-juni).

Oppsigelsestid i SFO er 2 måneder, regnet fra den 1., to måneder senere. (Eks. Oppsigelse 20. februar iverksettes fra 1. mai).

SFO ønsker kan justeres ut september uten oppsigelsestid.

Endringer i løpet av skoleåret følger samme regler som ved oppsigelse.

Oppsigelse må sendes skriftlig via skolens websiden.

Ved uriktige opplysninger i søknad, mangelfull betaling og misbruk av plassen kan et barn miste plassen i SFO.

Den foresatte oppført som Foresatt 1 på Elevopplysningsskjema vil få faktura til både skolepenger og SFO. Det vil også være Foresatt 1 som innrapporteres til Skatteetaten og får oppført foreldrefradraget.

Det finnes to tilskuddsordning knyttet til SFO:

  • 12 timer gratis SFO per uke på 1.-3. trinn
  • Redusert foreldrebetaling ved SFO for 1.-4. trinn

En SFO-plass maksimalt skal utgjøre 6% av husholdets samlede personinntekt etter skattelovens kapittel 12 og skattepliktig kapitalinntekt. Det er mulig å kombinere disse to ordningene hvis det er aktuelt.

For å søke om redusert betaling til skolen må det legges fram siste års skattemelding (selvangivelsen) i søknaden. Hvis husstanden har skattepliktige kapital eller personinntekter som ikke står i skattemeldingen, skal disse dokumenteres. Dette er bl.a. renteinntekter, aksjeutbytte og leieinntekter.

Rektor er opptaksmyndighet, og skolestyret er klagenemd. SFO-året er fra 1. august til 30. juni, med nytt opptak hvert skoleår. Søknadsfrist er 12. juni.

SFO er et tilbud til barn i 1.-4. trinn. Det er plass til 16 barn på SFO. I tilfeller der barn har deltidsplass og foreldrene har turnusarbeid, gis det anledning til å tilpasse SFO-dagene etter turnusplanen.

SFO etter skoletid og fram til bussen går skal holdes ute, så alle må ha med nok klær/skift og være ute. Med noen få unntak gjelder dette uansett vær.

Ved fravær må SFO og skolens kontor få beskjed den dagen det gjelder via Transponder Meldingsbok. Muntlig beskjed gjennom barna godkjennes ikke. Bruk appen «Transponder Meldingsbok» eller send melding via meldingsbok.transponder.no.

Skolefritidsordningen (SFO) er et frivillig tilsyns- og fritidstilbud for elever ved Tyrifjord barne- og ungdomsskole i 1.-4. årstrinn. Tilbudet skal være med på å dekke barnas behov for tilsyn, omsorg og læring gjennom lek. SFO har som mål å utvikle fysiske og sosiale ferdigheter i et miljø som fremmer kristentro, samarbeid og individuell vekst.

SFO drives i overensstemmelse med det kristne livssyn som gjelder ved Tyrifjord barne- og ungdomsskole og i henhold til opplæringsloven §13-7.

Søke om SFO plass, endre eller si opp

SFO søknad
Dette skjemaet gjelder:
Vi søker om følgende dag(er) med SFO per uke
Skal barnet gå eller ta bussen selv?
Når skal barnet sendes fra SFO?
Tilskuddsordning
Tilskudd til elever på 1. trinn
Tilskudd til elever på 2. trinn
Tilskudd til elever på 3. trinn

Prisen for fulltids SFO i 2024-2025 er kr.2.283 og matpenger på kr. 276, til sammen kr. 2.559.

Prisen for deltids SFO i 2024-2025 er kr. 457 og matpenger på kr. 55, til sammen kr. 512 per valgfri dag.

Sats per time, etter avtale med skolen: kr.118 per time per uka og faktureres per måned.

Matpenger på kr.54 per ukedag kan også velges.

Oppsigelsestid i SFO er 2 måneder, regnet fra den 1. to måneder senere. For eksempel, en oppsigelse som gjelder fra 20. februar vil bli fakturert også i mars og april. I dette tilfellet vil foresatte slutte å få faktura fra 1. mai.

SFO ønsker kan justeres ut september uten oppsigelsestid. Oppsigelse fra 1. oktober regnes fra den 1. to måneder senere.

Om endringen gjelder søknad om mer timer på SFO, vil fakturaen bli oppjustert fra datoen endringen gjelder.

Endringer som gjelder delvis oppsigelse av nåværende antall timer, vil ikke vises på faktura før to måneder senere. Endring i fakturert beløp er regnet fra den 1. to måneder senere. For eksempel, endring som gjelder fra 20. februar vil ikke endre faktura før 1. mai. Dvs., det samme beløpet vil også bli fakturert i mars og i april. I dette tilfellet vil foresatte se endring på faktura fra 1. mai.

SFO ønsker kan justeres ut september uten oppsigelsestid. Endringer fra 1. oktober regnes fra den 1. to måneder senere.

Bekreftelse
Bekreftelse om redusert foreldrebetaling